polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest QUADRIGA GENERALBAU GmbH Kurfürstendamm 130, 10711 Berlin
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce
na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane
w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został
określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
5. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne
dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że wyrażasz zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu ( dane jak: imię,
nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, adres IP), na potrzeby komunikacji,
świadczenia usług, prowadzenia działań marketingowych przez Quadriga Generalbau GmbH.
7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres 1 roku od chwili
umieszczenia ich w formularzu kontaktowym.
8. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym
do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej
realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym
do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów),
a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu
do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10.Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy
jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@quadriga-business.de
11.Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed
sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują
nas do retencji danych.
12.Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom
ścigania).
13.Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
14.Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

15.Wdrożyliśmy pseudonimizację oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu
minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający,
z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

17.Witryna quadriga.one używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia,
z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich
zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie
z wcześniej odwiedzonych witryn.
18.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie,
lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
kontaktowego.
19.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają
z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną
i bezproblemową nawigację.
20.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować
najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie
wewnątrz firmy quadriga.one w celu optymalizacji działań.
21.Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu,
• umożliwiające personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu oraz
utrzymywania sesji użytkowników,
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych serwisu.
22. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami
cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których
użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i
wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.